Skoldatatek - Ett måste för alla kommuner

Igår var jag och besökte Skoldatateket i Vallentuna. En verksamhet jag tycker bör finnas i alla landets kommuner. Detta är ett underbart stöd till pedagoger i skolan för att de lättare skall kunna förstå problematiken som dyslektiska barn och ungdomar har i inlärningssituationen. Det vore en självklarhet att all pedagogisk personal som arbetar med våra barn har kunskap om de kompensatoriska hjälpmedel som finns för dyslexi. Dyslexi är så pass vanligt att två barn per klass har dyslexi i genomsnitt. Satsa på skoldatatek i alla kommuner och låt den pedagogiska personalen i skolan få stöd men stödet är minst lika viktigt för eleverna och oss som föräldrar för att vi även i skall kunna stötta våra barn på hemmaplan. Den mesta tiden tillbringar ju våra barn i klassrummet och det är där undervisningen och inlärningen sker i huvudsak. Därför viktigt att klasslärarna kan använda kompensatoriska hjälpmedel och ha en kunskap om dyslexi. Det är viktigt att ta med klasslärarna och att de är positivt inställa till kompensatoriska hjälpmedel.


FAKTA OM SKOLDATATEKET
Syftet med Hjälpmedelsinstitutets projekt Skoldatateket är att utveckla IT-lösningar för elever i behov av särskilt stöd, främst elever med DAMP/ADHD och läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Skoldatateken ska fördjupa skolpersonalens pedagogiska kompetens om hur man med hjälp av IT kan skapa stimulerande lärande och om hur datorn kan användas som hjälpmedel.

Skoldatateket startade hösten 2002 som en försöksverksamhet med stöd från Arvsfonden. Hjälpmedelsinstitutet var initiativtagare i samarbete med Förbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS), Attention och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Idag finns "moderskoldatatek" i Boden, Uppsala, Södertälje, Norrköping och Västervik. Fler Skoldatatek är under uppbyggnad.

Källa: http://www.arvsfonden.se/Pages/GuldkornPage____17085.aspx


Skoldatateket i Vallentuna
Ett underbart stöd för pedagoger, elever och föräldrar med barn med ADHD, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Skoldatateket i Vallentuna vänder sig till åldersgruppen inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium. De startade sin verksamhet år 2006. Här kan du få:

 • Prova och se kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram
 • Få utbildning i specialpedagogisk IT-användning
 • Få teknisk support på det man lånar
 • Låna kompensatoriska hjälpmedel och pedagogiska datorprogram under 3 veckors tid

Vallentuna kommun har satsat stort på skoldatateket. En väl utbyggt och bra fungerande verksamhet med entusiastiska lärare. Tre personer arbetar heltid i på Skoldatateket i Vallentuna som finansieras av centralt av Förvaltningsrådet, skolornas gemensamma budget. Skoldatatek håller utbildningar och arrangerat Öppet hus för pedagoger, elever och föräldrar i de program som logopederna ordinerar till eleverna med dyslexi. Tanken är att eleverna arbetar med på programmen både i hemmet och i skolan. Stor vikt läggs på att lära ut programmen.

Tillgängliga datorprogram
Kommunen har satsat på fyra kompensatoriska datorprogram som finns tillgängliga i skoldatanätet och kan nås av alla kommunala skolor, elever och lärare. Alla datorer i nätverket har samtliga alltså tillgång till dessa programvaror. Dessa program är:

 • Läshjälpmedel: WordRead
 • Skrivhjälpmedel: Stava Rex
 • Skrivhjälpmedel: SpellRigth
 • Skrivhjälpmedel: Gustavas ordböcker (Digital ordbok)


 • Andra kompensatoriska hjälpmedel - Active board
  Flera skolor arbetar med  interaktiv  tavla, Activ board som man kan spara ljudet från föreläsningarna i klassrummet, bilder, text och anteckningar som görs på whiteboard Activ board i dataformat. Detta kan och sedan lägga ut på skoldatanätet eller annat plattform, (konferenssystem, t ex First Class, School Soft m fl) men givetvis även mailas ut till elever. Vilket underbart kompensatoriskt hjälpmedel för dyslexibarnen!

  Active board och en projektor kostar ca 25 000 kr. Utbildning av läraren behövs för att lära sig Acitve board.


  Följande skolor i närheten använder Activ board:

 • Sollentuna kommun, Rösjöskolan (först i Sverige med Activ Board)
 • Vallentuna kommun, Lovisedalsskolan (alla lärare arbetar med detta hjälpmedel)

  Givetvis finns även andra kompensatoriska hjälpmedel på skoldatorteket att låna.

 • Mitt råd är: Besök skoldatorteket!


  Studiebesök Skoldatateket i Vallentuna
  För kommuner, organisationer och skolor.
  Kostar 750:-/timmen för en grupp på fem personer och bokas direkt via

  Skoldatateket i Vallentuna

  Telefon: 08-587 856 42
  e-post: skoldatateket@skolor.vallentuna.se

  hemsida: http://www.vallentuna.se/content.asp?menu=2&sidid=157&subsidid=195


  Ett Skoldatatek i varje kommun borde vara ett självklar satsning. Låt IT bli en naturlig del av undervisningen och ta hjälp av de fantastiska kompensatoriska hjälpmedel som finns.


  Information om språkstörning

  När man får beskedet att ens barn har en språkstörning snurrar många frågor runt i huvudet på en. Du vill ställa inte bara en utan många, många, många frågor. Du vill veta allt och du vill veta hur du på bästa sätt kan hjälpa ditt barn. Du känner dig ensam.

  Mitt råd är att du söker på nätet om språkstörning och att du går på föreläsningar  och läser litteratur om språkstörning. Jag uppmanar dig till att gå med i ett föräldranätverk för att träffa andra föräldrar med barn som har samma behov av hjälp och stöd som ditt barn. En bra start är att gå till hemsidan Barn med språkstörning  http://www.sprakstorning.org/ där finner du mycket information som du behöver.

  Språkstörning - vad är det?

  För att kunna beskriva vad en språkstörning är måste man först tala vad som menas med språk. Många gånger blandas tal, språk och kommunikation ihop. Språket består av olika delar (se nedan), där talet (formen) utgör en av delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Kommunikationen kan vara ett språk utan ett tal som t ex tecken, kroppsspråk, gester.


  Språket består av olika delar:

  Form - Formen är det som syns och hörs mest eftersom det har med uttal och grammatik att göra. Det handlar om att kunna böja orden rätt, att sätta dom i rätt ordning, att bygga meningar. Det innebär också att kunna höra skillnad på ord för att kunna göra skillnad mellan olika uttal. Det handlar också om att munmotoriken är utvecklad så att alla ljuden i orden går att uttala rätt.

  Innehåll - Språkligt innehåll (semantik) är begrepp och ordförråd. Att dela in begreppen i färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t ex fordon, kläder osv. Ett ordförråd behövs för att kunna uttrycka sig och förstå budskap, vad andra säger.


  Användning
  - Hur användningen (pragmatiken) av språket går till är själva grunden för språket. Det innebär att det finns en mängd regler för hur vi kommunicerar och som gör att kommunikationen eller samspelet med andra underlättas. Det handlar om turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha en vilja att kommunicera, att ställa frågor, att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet.


  Ett barn med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar.


  Källa: från http://www.sprakstorning.org/om.shtml


  Information om dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

  Dyslexi är vanligt
  I genomsnitt har två elever per klass dyslexi.

  Föräldrarföreningen för dyslektiska barns hemsida finns en bra förklaring om dyslexi. Det finns även litteratur tips, föräldranätverks information, tips om studiecirklar, LÄSK pärmen, bra länktips mm. Självklart kan du även bli medlem. Du kan skriva ut LÄSK-pärmen eller läsa den på skärmen. Den borde alla läsa! Besök sidan!

  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Dyslexi
  Dyslexi är ett språkligt problem. Dyslektiker har ofta svårt att urskilja de olika ljuden i det talade språket och har besvär med att avgöra i vilken ordning ljuden kommer. Stavning medför problem, och dyslektiker brukar också ha svårt att snabbt och säkert avkoda skrivna ord.
  Dyslexi har inget samband med intelligensen, och svårigheterna kan överbryggas om rätt hjälp sätts in. Ett par barn i varje klass har dyslexi.

  Andra orsaker
  Alla som har läs- och skrivsvårigheter har dock inte dyslexi, det kan finnas andra orsaker till bristande läs- och skrivförmåga.
  Svårigheterna kan t.ex. bero på syn- eller hörselproblem, psykiska problem, bristande träning, bristfällig undervisning eller att eleven har svenska som andra språk.


  Alla ska få hjälp!
  Ofta beror läs- och skrivsvårigheterna på en blandning av olika faktorer. Men oberoende av anledningen till brister i läs- eller skrivförmåga, så har alla barn rätt att få hjälp!
  Det finns inga lata barn. Alla vill lära sig bara de får veta hur.
  Kritik och rödpenna blir inte läsning och stavning bättre av. Det bara förstör självkänslan.
  Det finns inga hemska elever eller dåliga lärare. Med förståelse för olika inlärningssätt kan många missförstånd avlägsnas.
  Källa:  http://www.fdb.nu/htm/las_skrivs.htm


  Lär dig mer om dyslexi

  Svenska dyslexiföreningen Tips om föreläsningar och seminarium om dyslexi. Läs forskarrapporter. Självklart kan du även bli medlem och få deras tidskrift som kommer ut ca 4 ggr/år.

  http://www.dyslexi.info/  Om det du behöver veta om och kring dyslexi. Många bra länkar om dyslexi och dyskalkyli.

  Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter

  Kodknäckarna
  Har arbetat med ett 10-tal kommuner och informerat nya föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om deras arbete på hemsidan. Deras föräldramaterial finns nu på 6 språk, språken är förutom svenska: engelska, persiska, arabiska, sorani/kurdiska och somaliska. På cd:n finns alla språken och som man bara klickar emellan. Teknikens under. Av naturliga skäl är broschyrerna i helt egna versioner.
   
  Videofilm
  Det osynliga handikappet. - En film om läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi, FMLS
  Se filmen. Jag lånade den på biblioteket, Danderyds Kommun.

  En värld av möjligheter... för den som har läs- och skrivsvårigheter
  Handlar om Tess och Lisa som börjar i sjunde klass. De har båda läs- och skrivsvårigheter och går i olika skolor och får olika hjälp och stöd. Ingår i LÄSK-projektets studiematerial.
   Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.


  Språkstörning - Dyslexi, svårt att upptäcka?

  Kompetens saknas
  Skolan har genom åren förändrats. Vi har många engagerade lärare som kämpar varje dag med att undervisa våra barn. År 1995 började min äldsta son i ettan i en klass med 13 elever. Klassen fylldes dock på under hela lågstadiet men elevantalet blev inte över 20. Skolan hade som riktlinje elevantal 20 elever per klass i både låg-, mellan- och högstadium. I dag är det betydligt fler elever per klass i alla stadium. Vissa klasser har 25 och ibland även 31 elever redan i förskole-klassen.  Visst påverkas elevantalet av att det vissa år är stora barnkullar men elevantalet har ökat betydligt. Förmodligen är det en av de bidragande orsakerna till att lärare inte uppmärksammar att vissa barn har dyslexi. Den troligaste orsaken är dock att det helt enkelt inte finns tillräckligt med kunskap om språkstörning i skolan hos lärarna och att de tecken på dyslexi (läs- och skrivstörning) som eleverna visar inte uppmärksammas.

  Egen kunskapsinhämtning ledde till insikt
  I och med att min yngsta son fick diagnosen tal och språkstörning. Han har dock mest uttalsproblem så har jag läst flera böcker om språkstörning, deltagit i föräldrarutbildningar och flera föreläsningar. Med mina nya kunskaper började jag komma till insikt om och misstänka att min tio-åring har dyslexi. Jag pratade med hans lärare och skolsyster om mina misstankar. Han gick då i årskurs 3. Skolsyster skickade iväg remissen innan sommaren år 2007 och nu i februari år 2008 efter ett antal besök hos logoped har det konstaterats att han har dyslexi. Han går nu i 4:an.

  Det ordnar sig alltid
  När äldsta sonen som nu går sista året på gymnasiet gick i lågstadiet tog jag upp med hans klasslärare att jag trodde han hade dyslexi och ville att man skulle göra en utredning. Han hade det kämpigt att lära sig läsa, kastade ofta om konsonanter när han läste och hade svårt med stavning dubbelteckning i ord och att skilja på e och ä men fick höra att han kommer nog i fatt.  Många barn är sena med att stava och att läsa. Det ordnar sig.

  ...men det gjorde det inte
  I våras ringde jag till gymnasiet och bad även skolsyster där skriva en remiss för utredning om dyslexi. Nu är det konstaterat att han också har dyslexi.  Han har alltså gått hela sin skolgång från förskola till år 3 på gymnasiet utan att någon lärare har uppmärksammat hans dyslexi. Hur kan alla inblandade missa detta? Jag är så glad att jag ringde skolsyster i våras och bad om en utredning så att vi äntligen får en förklaring till att han har haft det kämpigt att lära sig nya språk och verkligen fått kämpa med vissa ämnen i skolan. På utvecklingssamtalen genom åren har vi fått höra att han borde vara mer aktiv på lektionerna, att han är tystlåten och inte säger så mycket. Vi har även tagit upp hans svårigheter med stavning och att han inte gillar att läsa.

  Skolgång utan hjälp
  Tänk ifall han under skoltiden hade fått den hjälp han faktiskt har rätt till! Tänk ifall han hade fått mer tid på alla skrivningar. Han hade förmodligen läst ett annat språk i mellanstadiet. Vi valde extra engelska istället för att sätta in ett nytt språk. Han hade förmodligen inte hoppat av sina spanska studier i gymnasiet. Han hade förmodligen inte haft motstånd att läsa böcker och han hade förmodligen inte heller läst om och bytt inriktning på gymnasiet i årskurs två. Nu går han fyra år på gymnasiet istället för tre. Han har fått slutbetyg i flera ämnen både i årskurs 1 och 2 på gymnasiet utan hänsyn har tagits för hans dyslexi. Hade han kunnat få högre betyg? Förmodligen!

  Vad händer med barnet?
  Men tag även i beaktande vad det gör med en persons självbild och självförtroende! Ge utrymme till alla barn att växa efter deras förutsättningar och ge dem den bästa hjälpen utifrån individens behov! Bli mer uppmärksamma på elever som har det kämpigt med stavning och läsningSe även de tysta eleverna! De kanske döljer sig bakom tystnad p g a att det är svårt att hitta rätt ord och att hålla en röd tråd i berättandet. Ett barn med dyslexi blir ofta utagerande eller tyst, alltså kan detta vara ett ytterligare tecken på dyslexi. Bli mer observant i skolan och tänk på elevens bästa för desto tidigare hjälp desto bättre för eleven. Det fanns många tecken på dyslexi hos vår son men både lärare och vi som föräldrar såg inte dessa tecken, tyvärr.

  Vidareutbildning till all pedagogisk personal inom språkstörning
  Kunskapen om dyslexi i skolan bland lärare och annan personal måste bli bättre. Barn och ungdomar skall inte behöva gå igenom hela sin skolgång utan att skolan uppmärksammar dyslexi. Alla lärare och förskolepersonal måste utbildas i språkstörning, tal- och lässvårigheter. I lärarutbildningen måste större tyngdvikt läggas på dyslexi och språkstörning. Vidareutbilda alla lärare och annan pedagogisk personal som arbetar med barn inom dyslexi och språkstörning. Det finns ca två elever per klass som har dyslexi. Det är bra sorgligt att som förälder konstaterat att det var tack vare att jag lärde mig mer om språkstörning som jag kom till insikt att en utredning om dyslexi behövde göras på mina barn. Borde inte skolan ha reagerat? Förmodligen finns det ännu fler ungdomar som har gått igenom skolan utan att ha fått rätt förutsättningar och den individanpassning och de speciella hjälpmedel de har haft behov av men inte fått.

  Värt att tänka på
  En rättvis och jämställd skola? Nej! Tänk om elever med behov av glasögon inte fick använda glasögonen under hela sin skoltid. Varför är det självklart att barn med glasögon får använda dessa i skolan? Medans barn med dyslexi inte syns och upptäcks och inte får de kompensatoriska hjälpmedel som de behöver?
  Jag vill ge en uppmaning till alla skolledare och kommuner att satsa på vidareutbildning av sin personall om språkstörning, tal-, läs-,skrivsvårigheter så att fler barn får rätt hjälp i god tid under sin skolgång.  Alla pedagoger på daghem bör även få denna vidareutbildning. Satsa även på att lära ut de pedagogiska hjälpmedel som finns.  Ett skoldatatek - en självklarhet i varje kommun. (Se inlägget Ett studiebesök på Skoldatateket i Vallentuna)


  Tips om dyslexi och språkstörning

  Om du vill lära dig mer om språkstörning eller om du som förälder till ett barn med tal och språkstörning vill ha information och matnyttiga tips så finner du dessa här.

  Tips på littertur

  Boktips vuxna
  • Leva med språkstörning,  Inger Blom & Malena Sjöberg,  ISBN 91-574-5348-9, Bilda förlag
   Flera familjer beskriver hur det är att leva med barn med språkstörning i olika åldrar. Även en del litteraturtips och tips om hjälpmedel.
  • Ibland låtsas jag att jag förstår, Malena Sjöberg, ISBN 978-91-633-1319-6, (Ljudbok i Daisyformat ingår)
   En bok om elever med språkstörning som vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning.
  • Annorlunda barnbarn, Monica Klasén McGrath, ISBN:978-91-89091-48-1, Cura Bokförlag AB
   Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtar efter och ser fram mot.
   Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder?
   Boken riktar sig till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående till barn med funktionshinder.
  • Jag vill även tipsa om Gunilla Ladbergs bok, Den mänskliga hjärna - en upptäcksvärld. Prisma förlag.
   En färd in i hjärnan, denna komplexa och fantastiska skapelse som Gunilla på ett mycket pedagogiskt sätt guidar oss läsare i. Mer information om Gunilla Ladberg.

  Boktips Barn


  Böcker som är lätta att läsa och har många illustrationer. Min 10 åriga son läste själv
  men böckerna passade även som högläsning för min 6-åringa son.

  • Spännande böcker med mystik
   Den försvunna staden, Jo Salmonson, Peter Bergting, Bonnier Carlsen
  • Humor
   Turbo och den enarmade banditen, Ulf Sindt, Alfabeta
   Turbo i knipa, Turbos otursdag, Turbo och spökhuset m fl.
   Flera böcker finns i serien.

  • Frans och det hemliga språket, Chtins Nöstinger, Berghs
   Flera böcker finns i serien.
  • Mustrubbel, Arne Svingen, Berghs
   Flera böcker finns i serien.


  TALBOK  Barn
  Böcker att läsa med öronen d v s lyssna på och följa med i texten boken.

  Deckare
  Den hemliga koden,
  Petter Lidbeck, Daisyformat (fler böcker i serien finns) Tiden

  Humor
  Den magiska kepsen,
  Petter Lidbeck , Tiden

  Kärlek och humor
  Livet enligt Rosa,
  Måns Gahrton, Johan Unenge, (fler böcker i serien finns) Bonnier Carlsen


  Har du svårt att hitta böcker på rätt nivå till ditt barn?

  • Är du förälder till ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?
  • Har ni fått rådet att lästräna hemma en liten stund varje dag?

   Besök Dyslexiförlaget Fallerej Förlag

  Intressant läsning
  Mina bästa sidor är ordblinda  där flera kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi....de vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp.

  Boken kan beställas från UR´s kundtjänst:
  kundtjänst@ur.se tel 020 58 58 00


  Har ditt barn svårt att följa raden vid läsning ?

  Läslinjal är ett bra hjälpmedel och gör läsningen roligare.

  Ett bra stöd för ditt barn när barnet läser. En gul läslinjal med ett genomskinligtfält som gör det enkelt att följa raden utan att ögonen dras till andra rader.

  Kostar 30 kr/st eller 2 st för 50:- inkl porto.

  Vill du betälla?
  Maila agn.nil@telia.com och ange antal linjaler och ditt namn och din kompletta adress.  En läslinjal hemma och en i skolan är en bra hjälp för ditt barn.

  Välkommen med din order!


  Boktips vuxen


  Dyslexi Vad är det?, Christopher Gillberg, Maj Ödman, Natur och kultur


  Dyslexi En introduktion,Ester Stadler, Studentlitteratur


  Ungar är olika, Hur kan förskolan hjälpa barn med svårigheter? Agneta Hellström, Liber


  Svårt att läsa och skriva, Pia Wallenkrans, Warne Förlag
  Tips och idéer om att lära in och lära ut


  Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
  Svenska dyslexiföreningen  • På Afasiförbundets hemsida, Talknuten  finns flera tips på böcker.

  Tips på tidningsartikel, Kamratposten


  Tips på hemsidor

  - Lär dig tecken,
  Skriv ut bilder på tecken och sätt igång och träna med ditt barn
  - URs hemsida med kändisar som tecknar teckenspråk
  - Hatten förlag med t ex Teckenhatten, cd med tecken som stöd
  - Språkamera Nytt material för barn med språkstörning, logoped Anna-Karin Arnard har utvecklat språkpåsar i glada färger för träning av språket.

  Talknuten  Föräldrarforum på nätet, diskutera med andra föräldrar.

  - Danderyds sjukhus, Talkliniken 

  - Spsm, specialpedagogiska institutet

  IT och lärande för att nå målen
  Digital kompetens har betydelse för elevernas resultat. Forskning visar att IT kan hjälpa elever att nå målen. Specialpedagogiska skolmyndigheten har precis gett ut en skrift som visar på möjligheter med IT för elever med funktionshinder.

  Se även kompensatoriska hjälpmedel på bloggen.
  Tips på föreningar och utbildning

  Föräldranätverk
  Hämta kraft genom att träffa föräldrar i samma situation som du och din familj. Gå på föreläsningar och i studiecirklar och lär dig mer.

  Föräldrarnätverk Språkstörning 
  Du kanske vill få kontakt med föräldrar i ditt bostadsområde eller starta upp ett nätverk där du bor?

  Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 
  Arrangerar studiecirklar för föräldrar med även för skolor.

  Svenska dyslexiföreningen Tips om föreläsningar och seminarium om dyslexi. Läs forskarrapporter om dyslexi. Självklart kan du även bli medlem och få deras tidskrift som kommer ut ca 4 ggr/år.

  Umeå Universitet har distanskurser om läs- och språkstörningar för logopeder, lärare, specialpedagoger och för andra nyfikna.

  Kodknäckarna
  Har arbetat med ett 10-tal kommuner och informerat nya föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om deras arbete på hemsidan.
  Deras föräldramaterial finns nu på 6 språk, språken är förutom svenska: engelska, persiska, arabiska, sorani/kurdiska och somaliska.
  På cd:n finns alla språken och som man bara klickar emellan. Teknikens under. Av naturliga skäl är broschyrerna i helt egna versioner.  Videofilm

  Det osynliga handikappet. -
  En film om läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, FMLS, ca 29 minuter lång.
  Se filmen! Jag lånade den på biblioteket.
  Se filmen först själv. Berättat om filmen och se den sedan tillsammans med ditt barn.
  En utmärkt film att visa för skolans personal inför utbildning inom skolan om läs- och skrivsvårigheter. Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.

  En värld av möjligheter... för den som har läs- och skrivsvårigheter, En film om hur olika livet blir för dyslektiska elever beroende på vilken skola och vilka pedagoger som de möter och ifall de använder kompensatoriska hjälpmedel eller inte. LÄSK-projektet,  27 minuter Expertuttalande 17 minuter.
  Handlar om Tess och Lisa som börjar i sjunde klass. De har båda läs- och skrivsvårigheter och går i olika skolor och får olika hjälp och stöd. Ingår i LÄSK-projektets studiematerial.
   Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.
   


  Välkommen till min blogg!

  Hej!
  Jag heter Agneta Nilsson och jag startade bloggen i början av 2008. Vissa texter har jag under denna tid tagit bort av olika anledningar.

  Jag är mamma till fyra pojkar födda 88, 92, 97 och 01. Min yngsta son har en språkstörning och har gått på R K språkförskola på Lidingö. (Röda Korsets språkförskola)  År 2008 konstaterades det att min då 10-åringa och äldsta son, då 19 år hade dyslexi. Nu vi även på min inrådan gjort en dyslexi utredning på min yngsta son och det var som jag trodde - han har dyslexi. Nu har han haft följande diagnoser generell språkstörning, ändades till verbal dyspraxi som nu ändrats till dyslexi. Det är inte lätt att göra diagnoser på barn - det står helt klart baserat på egna erfarenheter men även diskussioner med föräldrar i olika nätverk som fått olika diagnoser under tid, innan man hittat rätt.

  Det behöver skrivas mer om läs-och skrivsvårigheter, språkstörning och dyslexi så att föräldrar blir medvetna och kan söka hjälp tidigt. Skolan har i båda barnens fall inte agerat förrän jag bett om utredning. Däremot uppmärksammade dagis min yngsta sons språkproblem.

  Min folkbildningssjäl har vaknat till liv och jag vill sprida och skriva om mina erfarenheter. Jag kommer att skriva om språkstörningsproblematiken utifrån en förälders vardag. Med både glädje ämnen och ibland den frustration som kan infinna sig. Det är ju inte alltid så lätt att räcka till eller att få hjälp. Att söka information och att kämpa för att få hjälp med barnens speciella behov kräver mycket energi.

  Jag är som sagt mamma till fyra pojkar men också IT pedagog och konsult som har arbetar med IT sedan år 1979. Jag har arbetat som IT-utbildare, handledare, utbildningsledare och projektledare inom näringslivet både för införande projekt och som projektledare för utbildningsprojekt och IT ansvarig. I näringslivet har jag haft flest uppdrag men även arbetat inom folkbildningen och inom skolväsendet bl a med med distansutbildning på gymnasienivå. Min hemsida kan du läsa mer om och mina erfarenheter. Http://www.newfuture.se 

  Jag har varit aktiv Talknutens styrelse under två år och är invald i Skolinspektionsnes samråd för andra året - granskning av skolor och dessa uppdrag har pågått i två år. Läs på Skolinspektionens hemsida vilka granskningar som görs - lärorikt!


  Vad har hänt sedan bloggen startades?
  År 2012
  Jag medverkar och är invald av HSO sedan tre år tillbaka i Skolínspektionens samråd som är ett rådgivande organ inför granskning av skolor som sker av Skolinspektionen inom olika områden. Både flygande och förutbestämda granskningar sker. Läs mer om granskningarna på Skolinspektionens hemsida. Dyslexigranskningen är mycket läsvärd.

  Barnen blir äldre men som förälder behöver jag forfarande arbeta aktivt för att mina barn skall få det stöd och den anpassning som de behöver. Har även gjort nya utredningar på två av barnen på egen begäran igen. Det är bra att göra nya dyslexiutredningar efter ca 4 år fick jag tips om av en logoped så därför valde jag att återigen göra en ny utrednng för barnen som har dyslexi. Yngsta sonens diagnos med språkstörning visade sig vara dyslexi.

  År 2010 arbetar vår son född 88:an som säljare, vår 92:a går i Danderyds Gymnasium, vår 97:a går i 7:e klass i VRG Samskola och vår 01:a går i Stocksundsskolan i vanlig klass med går ifrån och får stöd och hjälp i tal&språk gruppen.

  Tyvärr lades R K Språkförskola ner hösten år 2008 så inga fler barn får ta del av den fantastiska verksamhet och de erfarna pedagoger med specialutbildning inom språkströrning som fanns på förskolan. Det gör fortfarande ont i hjärtat när jag tänker på det! Bra fungerande verksamheter med eldsjälar som brinner för sitt arbete borde inte kunna läggas ner.

  Uppmanar dig att tipsa andra om denna blogg!/Tackom!

  Välkommen än en gång!

  Agneta

  RSS 2.0