Tips om dyslexi och språkstörning!Hur gör man om man misstänker att barnet har läs- och skrivsvårigheter?

UTREDNING FÖR BARN
Prata med förskolepedagogerna, läraren och ev specialpedagogen hur de upplever ditt barnets svårigheter. Vissa skolor har egna enklare tester som de gör innan remissen skrivs.

Skolbarn, Märker du att ditt barn har läs- och skrivsvårigheter och barnet går i skolan. Tag kontakt med skolsyster eller läkare på skolan som skriver remiss för utredning hos logoped.

Dagisbarn, Om barnet inte börjat i skolan ännu så prata med BVC så skriver de en remiss för utredning hos logoped.

Väntetiden för utredning är oftast lång.
För oss tog det drygt 9 månader trots att vi vände oss till Vårdgarnantin. Kötiden var egentligen 18 månader för utredning på Danderys Sjukhus men tack vare Vårdgarantin gick det alltså snabbare. Tag reda på hur läng väntetiden är för utredning och tag kontakt med vårdgarantin (Stockholms Läns Landsting) så att utredningen går snabbare. Logopederna på Kungsholmen, Stockholm gjorde en av våra barns utredningar och Talkliniken på Danderyds sjukhus gjorde den andra utredningen.  Om du bor i landet tag kontakt med Landstinget fär du bor.
 
Hur vet jag om mitt barn har läs- och skrivsvårigheter? Vilka tecken finns? 
Kom ihåg att varje barn är en unik individ och att barn är olika och utvecklas i olika takt. Dessutom har barn ofta olika grader av läs- och skrivsvårigheter. Vissa barn kan ha ett flera kännetecken. Låt en logoped utreda så du med säkerhet får reda på vad ditt barn behöver hjälp med.

Några kännetecken, kan var:

Tecken på dyslexi kan vara
Att barnet stavar fel, förväxlar b och d samt b och p, svårt att höra om det skall vara o eller å, ä eller e, kastar om bokstävernas ordningsföljd, läser långsamt, svårt att automatisera läsningen, tar tid att lära in regel eller ett namn, läser fel på ändelser, svårt att lära in – ”rabbelkunskaper” (t ex alfabetet), har svårt att skilja på höger och vänster, är dubbelhänta, har dåligt självförtroende och är vana vid misslyckanden och är bra på att dölja sina svårigheter.

Hur kan du underlätta för barnet? Några tips!
I skolan,
presentation -genomgång:  Tydliga strukturer och rutiner i undervisningen och upprepningar.  Vad vi ska prata om, Vad vi har pratat om och sammanfatta med kontroll frågor.
Läs upp vad som står på tavlan. Avstämning hela tiden-viktigt att ställa frågor. Erbjud kompensatoriska hjälpmedel, muntliga förhör, att eleven får använda dator vid inskrift  av text. 
Gör utredning och hjälp ditt barn!

Tecken på språkstörning kan vara
 
Att orden inte kommer i rätt ordföljd, Rak ordföljd -Nu jag vill vinna!
Barnet ”hör” att de säger katt men uttalar K som T  –Tatt.
Svårt med gruppering - t ex kläder, frukter, Vad hör till gruppen kläder?
Minskad känslomässigt förståelse för andra -kan ha svårt att tolka signaler hos andra (arga, ledsna)

Hur kan du underlätta för barnet? Några tips!
Tala i klarspråk – Rak och tydlig kommunikation utan långa och krångliga meningar och svåra ord. Prata inte för snabbt - då hänger inte barnet med. Försäkra dig om att barnet förstått vad du sagt. Fråga barnet hela tiden - få bekräftelse. Håll ögonkontakt och se hur barnet reagerar på det du säger. Om barnet uttalar ett ord eller flera ord som du inte förstår, fråga om och be barnet repetera ordet eller be barnet förklara på annat sätt. Gör utredning och hjälp ditt barn!


Informera dig och lär om läs- och skrivsvårigheter så kan du lättare hjälpa och stödja ditt barn. Det är enklare att ställa krav på skolan också om du vet mer. Gå gärna med i nätverk och föräldrarföreningar. Se på bloggen Kalender - Aktiviteter.

Informera andra som möter ditt barn
Ta inte för givet att lärare, special pedagoger och andra som möter sitt barn dagligen egentligen vet vad som behövs för att ditt barn skall få stöd för att klara av skola och fritid. Dialogen om vad ditt ban behöver är viktig och nödvändig.  Sprid information till alla berörda, t ex :
Dyslexi - FDBs 11 förslag

Språksrörning - Patrik – pdf,
finns på SPSM hemsida.

Sprid dessa dokument till lärare, spec pedagoger, rektorer, fritidspersonal och andra som har kontakt med ditt barn. Glöm inte bort att även fritidsaktiviteternas ledare behöver då information om dyslexi och språkstörning. Komplettera gärna med ett sidodokument med specifika beskrivningar om ditt barn behov. Tyvärr har många lärare jag mött inte förstått vad läs- och skrivproblematiken egentligen innebär för barnet i lärsituationen eller hur de praktiskt kan underlätta och hjälpa barnet med tillgång på t ex kompensatoriska hjälpmedel/alternativa hjälpmedel. Specialpedagogerna vet vad det handlar om men barnen träffar oftast special pedagogen bara en eller två timmar per vecka. Därför är det viktigt att de lärare som undervisar våra barn dagligen förstår problematiken så att de kan planera och genomföra undervisningen på bästa sätt för våra barn. Kontinuerlig dialog och uppföljning behövs!
_______________________________________________________________________________________

TIPS PÅ LITTERATUR

Boktips vuxen - Dyslexi

 • Vad alla behöver veta om läs- och skrivsvårigheter, Torbjörn Lundgren, Karin Ohlis
 • FDBs 11 förslag – Dyslexi, kontakta FDB
 • LÄSK-pärmen kontakta FDB
 • Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, Svenska Dyslexiföreningen
 • Kompensatoriskt stöd vid studier, Ulla Föhler & Eva Magnusson
 • Läsa och skriva fast man inte kan, Ulla Föhler & Eva Magnusson
 • Kunskap och lärande i IT-samhället, Berit Rognhaug
 • Datatek – En studie om föräldrars erfarenheter av och förväntningar på datatekverksamhet, Peg Lindstrand
 • Mina bästa sidor är ordblinda  där flera kända och framgångsrika svenskar berättar om sin dyslexi....de vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp. Boken kan beställas från UR´s kundtjänst: kundtjänst@ur.se tel 020 58 58 00


  Hur är det att få ett barnbarn som har ett funktionhinder?
 • Annorlunda barnbarn, Monica Klasén MacGrath
 • Dyslexi Vad är det?, Christopher Gillberg, Maj Ödman, Natur och kultur
 • Dyslexi En introduktion,Ester Stadler, Studentlitteratur
 • Ungar är olika, Hur kan förskolan hjälpa barn med svårigheter? Agneta Hellström, Liber
 • Svårt att läsa och skriva, Pia Wallenkrans, Warne Förlag Tips och idéer om att lära in och lära ut
 • Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
  Svenska dyslexiföreningen


  Boktips vuxen -Språkstörning

  På Afasiförbundets hemsida, Talknuten  finns flera tips på böcker. Och här kan du även beställa häften med information om språkstörning för en billig peng. (30:-/st)
 • Språkstörning hos barn och unga i skolåldern Av Anna-Karin Arnald, 2007
 • Språkstörning i kombination med flerspråkighet Av Eva-Kristina Salameh 2008
 • Språkstörning hos Förskolebarn Av Åsa Johansson och Iris Samuelsson, 1999
 • Språkstörning - Lots till samhällets stöd Av Eva Borgström, 2002.

 • Leva med språkstörning,  Inger Blom & Malena Sjöberg,  ISBN 91-574-5348-9, Bilda förlag
  Flera familjer beskriver hur det är att leva med barn med språkstörning i olika åldrar. Även en del litteraturtips och tips om hjälpmedel.
 • Ibland låtsas jag att jag förstår, Malena Sjöberg, ISBN 978-91-633-1319-6, (Ljudbok i Daisyformat ingår)
  En bok om elever med språkstörning som vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning.För fler tips på litteratur se

Talknutens hemsida.
Beställning: Tel: 08-545 663 66/74, Fax: 08-545 663 79, e-post: talknuten@afasi.se

SPSM hemsida (Special pedagogiska Skolmyndigheten) finns ett bra informationsblad, Best nr:00072, Det här är Patrik, kort information om språkstörning. Kan även laddas ner som pdf.

Biblioteken kan hjälpa dig med tips på litteratur och på många bibliotek finns även Dyslexihörnan som är värt ett besök.


Tips på hemsidor


- Lär dig tecken,
Skriv ut bilder på tecken och sätt igång och träna med ditt barn
- URs hemsida med kändisar som tecknar teckenspråk
- Hatten förlag med t ex Teckenhatten, cd med tecken som stöd
- Språkamera Nytt material för barn med språkstörning, logoped Anna-Karin Arnard har utvecklat språkpåsar i glada färger för träning av språket. 

Talknuten Föräldrarforum på nätet, diskutera med andra föräldrar.

- Danderyds sjukhus, Talkliniken
- SPSM hemsida (Special pedagogiska Skolmyndigheten)Se även kompensatoriska hjälpmedel på bloggen.Tips på föreningar och utbildning

Föräldranätverk
Hämta kraft genom att träffa föräldrar i samma situation som du och din familj. Gå på föreläsningar och i studiecirklar och lär dig mer.

Föräldrarnätverk Språkstörning  - Talknuten
Du kanske vill få kontakt med föräldrar i ditt bostadsområde eller starta upp ett nätverk där du bor?
Gå med som medlem och stöd föreningen så information kan spridas om språkstörning i hela landet.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 
Arrangerar studiecirklar för föräldrar med även för skolor.

Svenska dyslexiföreningen Tips om föreläsningar och seminarium om dyslexi. Läs forskarrapporter om dyslexi. Självklart kan du även bli medlem och få deras tidskrift som kommer ut ca 4 ggr/år.

Umeå Universitet har distanskurser om läs- och språkstörningar för logopeder, lärare, specialpedagoger och för andra nyfikna.

Kodknäckarna
Har arbetat med ett 10-tal kommuner och informerat nya föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om deras arbete på hemsidan.
Deras föräldramaterial finns nu på 6 språk, språken är förutom svenska: engelska, persiska, arabiska, sorani/kurdiska och somaliska.
På cd:n finns alla språken och som man bara klickar emellan. Teknikens under. Av naturliga skäl är broschyrerna i helt egna versioner.Videofilm

Det osynliga handikappet. -
En film om läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, FMLS, ca 29 minuter lång.
Se filmen! Jag lånade den på biblioteket.
Se filmen först själv. Berättat om filmen och se den sedan tillsammans med ditt barn.
En utmärkt film att visa för skolans personal inför utbildning inom skolan om läs- och skrivsvårigheter. Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.

En värld av möjligheter... för den som har läs- och skrivsvårigheter, En film om hur olika livet blir för dyslektiska elever beroende på vilken skola och vilka pedagoger som de möter och ifall de använder kompensatoriska hjälpmedel eller inte. LÄSK-projektet,  27 minuter Expertuttalande 17 minuter.
Handlar om Tess och Lisa som börjar i sjunde klass. De har båda läs- och skrivsvårigheter och går i olika skolor och får olika hjälp och stöd. Ingår i LÄSK-projektets studiematerial.
 Finns att låna på biblioteket i Danderyds Kommun.

Bloggen uppdateras med föreläsningar, nätverksträffar och andra tips! Välkommen åter!

RSS 2.0