Konferens om DYSLEXI 6 april 2011 för rektorer och skolchefer-förvaltningschefer

Information om en förläsning om dyslexi som riktar sig till rektorer och skolchefen/förvaltningschefen i kommunen. 

Konferensen kommer att äga rum i Stockholm den 6 april 2011
. Program och anmälningsblankett finns på hemsidan Dyslexiföreningen.  

Arrangörer
: Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Svenska Dyslexiföreningen 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det ojämnförligt vanligaste funktionshindret i skolan. En vanlig uppskattning är att 5-8 procent av eleverna i grundskolan och gymnasieskolan har stora svårigheter att läsa och skriva och därför behöver betydande stödinsatser. Det pågår emellertid ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete i en stor del av världen då det gäller att finna orsaker till svårigheterna och metoder att eliminera eller minska svårigheterna. Under senaste årtiondet har det skett betydande framsteg inte minst då det gäller utvecklingen av alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) som underlättar för den som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 

Skolledare har behov av aktuella kunskaper om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är inte samma detaljkunskaper som t.ex. specialpedagogen behöver, utan övergripande kunskaper och kunskaper om hur och var man skaffar sig information om skolans vanligaste funktionshinder. Det är en viktig förutsättning för att kunna ta ansvar för att behov utreds och att åtgärdsprogram utarbetas och insatser och stöd sätts in.

 Skolledaren är en nyckelperson då det gäller ”elevvården”. Rektor ansvarar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver samt att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.

 Svenska Dyslexiföreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar därför en konferens omLäs- och skrivsvårigheter/dyslexi direkt riktad till skolledare. Programmet bifogas. Konferensen kommer att ha tre föreläsningsteman. Var står forskningen idag? Att upptäcka och utreda samt Hur kan man hjälpa.

 Jag hoppas på att många planerar in denna dag och att flera rektorer från kommuner och förvaltningschefer deltar den 6 april 2011.

Du som förälder: Uppmana dina rektorer och skolledare att delta!

Skicka gärna  informationen vidare till berörda. Tackom!


Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet

Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn. EEG-undersökningar bör därför göras oftare på barn med svår språkstörning för att lättare kunna upptäcka de barn som behöver stöd. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen undersöktes 60 barn i varierande åldrar, varav en grupp med barn som har språkstörning, exempelvis barn med långsam språkutveckling, som har svårt att utrycka sig eller har ett bristande ordförråd. I den andra gruppen ingick barn som har epilepsi och den tredje gruppen bestod av barn som har språkstörning med epileptisk aktivitet i hjärnan, ibland utan epileptiska anfall. Studien genomfördes i samarbete mellan logoped, barnneurolog och neuropsykolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Läs hela artikeln

Lärstilar

Lärstilar - SPSM

För att göra undervisningen tillgänglig för barn och elever med funktionsnedsättningar måste den anpassa efter varje enskilt barns och elevs behov och dagsform. Det gör att skolan måste föra en dialog med barnet eller eleven och där så behövs även med föräldrar om hur barnet eller eleven lär bäst.

Lästips

Skolporten har gett ut en skrift om lärstilar i sin numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Lärstilar - Praktiskt arbete med olika lärstilar, artikel nummer 8/2008. 

Olika lärstilar

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) tog fram en webbaserad rundtur bland olika lärstilstester.

Test lärstilar


På SPSMs hemsida kan du även läsa om tillgänglig utbildning. Informationen vänder sig til personal som ansvarar för att förskola och skola är tillgängliga. Där finns även information om tillgänglighet utifrån funktionsnedsättning, bl a Tal och språkstörning.


Läslinjal - en bra hjälp vid läsning

Ett bra stöd för ditt barn när barnet läser. En gul läslinjal med ett genomskinligtfält som gör det enkelt att följa raden utan att ögonen dras till andra rader.

Kostar 30 kr/st eller 2 st för 50:- inkl porto.

Vill du betälla?
Maila agn.nil@telia.com och ange antal linjaler och ditt namn och din kompletta adress.
En läslinjal hemma och en i skolan är en bra hjälp för ditt barn.

Välkommen med din order!


Föreläsning - Dyslexi 1 december på Lidingö


Hjärtligt välkommen till en kostnadsfri föreläsning med den ideella föreningen Kod-Knäckarna och specialläraren Elisabeth Marx!

Plats: Sessionssalen, Lidingö Stadshus
Tid: Onsdagen den 1 december 19.00-21.00
Anmälan: Senast 22 november till Lotti.fred@gmail.com
Ingen kostnad. Kod-Knäckarna bjuder på kaffe och bulle.

Att vara förälder till ett barn med dyslexi

Elisabeth Marx arbetar som speciallärare och är aktiv styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen.  Hon kommer bland annat att prata om vilka krav föräldrar kan ställa på skolan, och vilka krav skolan kan ställa på föräldrar. Hon kommer även att ta upp begreppet ”Läsning” ur ett pragmatiskt perspektiv, men kopplat till olika forskningsrapporter.

”I min verksamhet träffar jag allt från pigga sexåringar till universitetsstudenter. Jag möter uttröttade föräldrar som sliter sitt hår, eftersom läxkonflikterna tar all kraft, men också grundskole- och gymnasieungdomar som tack vare tidig upptäckt, god strukturerad undervisning och hårt arbete klarar skolan med glans. Jag kommer i min föreläsning att utgå från ”den egna dyslektiske sonens” vandring genom grundskolan, med fokus på de lägre årskurserna. Att både vara mamma OCH pedagog har varit mitt livs bästa resa. Att som förälder varit orolig, förtvivlad, osams, stressad, men också att med glädje kunnat följa framsteg, har gjort mig till en betydligt bättre pedagog.”

Arrangemanget genomförs av den ideella föreningen Kod-Knäckarna i samarbete med Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad och Arvsfonden. Kod-Knäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar och lärare som vill hjälpa barnen att få ordning på bokstäverna. Kod-Knäckarna producerar basfakta kring dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, särskilt anpassat för föräldrar.


RSS 2.0