Intressanta länkar om läs-och skrivsvårigheter

Vilka rättigheter har våra barn som har dyslexi?

Läs Läskpärmen som Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn har tagit fram och få tips om åtgärdsprogram, läxförhör, skrivningar, nationella prov samt många fler tips för eleven och lärarna.

En uppdatering av Läskpärmen är nyligen gjord (nov 2011).
Läskpärmen kan du ladda ner eller läsa på FDBs hemsida


Skolinspektionens hemsida – viktiga länkar gällande

Nationella prov – anpassning dyslektiker

Bedömning av prov


Dyslexigranskning av Skolinspektionen
Detta är ett mycket intressant dokument att läsa och ta del av. Granskningen visar hur det står till i många skolor i landet. Bristerna är tydliga. 

Dyslexigranskningen som Skolinspektionen gjorde i nov-maj och som blev klar i under sommaren 2011. Här hittar du en sammanställning av de viktigaste resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan”. Sammanställningen tar sin utgångspunkt i förhållandena i de 21 grundskolor och deras huvudmän som har ingått i granskningen. Granskningsrapporterna

Sammanfattning
En sammanfattning av den övergripande rapporten Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, 2011:8 (PDF-fil, nytt fönster)

Övergripande rapport
Skolinspektionens övergripande rapport Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, 2011:8 (PDF-fil, nytt fönster)

 
Jag kan skriva under på att bristerna som påtalas även stämmer med den erfarenheten jag har av mina barns skolor i Danderyds kommunen (4 st) gällande dyslexi. Det är många brister som behöver åtgärdas. Lärarnas kompetens inom detta område måste bli bättre och individanpassning för varje elev kommer inte att ske förrän lärarna verkligen kan använda och förstå nyttan av lärverktyg som eleverna får utskrivna av sina logopeder. Det är viktigt att eleven får tillgång till lärprogram och böcker i ljudformat (i första hand Daisy) samt datorer i skolan. Men även att lärarna måste förstår vikten av anpassningen och verkligen anpassa undervisningen och förstå hur en dyslektiker kan arbeta med inlärning utifrån sin starka inlärningskanal. Varje dyslektiker har sina speciella indviduella behov och det är därför viktigt att en dialog med läraren och eleven sker kontinuerligt.

Ansvaret läggs allför ofta över på eleven, d v s det är t ex upp till eleven att påminna om muntliga förhör, förlängd skrivtid på skrivningar mm. Jag skulle önska att lärarna också reflekterade över vad de själva kan göra i undervisningssituationen för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att t ex delge eleverna anteckningar, ta fram Daisyskivor och andra ljudböcker både för fakta och skönlitteratur.

Att uppmuntra att "läsa med öronen", ordlistor med svåra ord, faktaböcker i engelska med glosorna på samma sida som texten,  mm. Dialogen med oss föräldrar, eleven och med skolan är A och O om eleven skall få den hjälp, det stöd och den förståelse för sin dyslexi som eleven har behov av. Vi måste alla hjälpas åt att hjälpa eleven och inte stjälpa. Därför är även åtgärdsprogrammen mycket viktiga och även uppföljningen av åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogram i varje ämne är ett måste!

Om ett barn som har behov av glasögon alltid får bära dessa i skolan och även använda dessa t e x under uppsatsskrivning. Varför får då inte en dyslektiker använda sitt hjälpprogram vid uppsatsskrivning? Är det en rättvis skola vi har då? Lär dig mer på Skolinspektionens hemsida om vilka rättigheter ditt barn har vid nationella prov!

I Läsk-pärmen finns ett flertal matnyttiga tips.

Var du gör utredning har också betydelse
Vi har gjort utredningar hos Logopederna på Kungsholmen och de skriver även in ett flertal tips i utredningen till lärarna, vilket jag som förälder uppskattar. Deras dokument är pedagogisk skrivna och de erbjuder grund- och fördjupningskurs i hjälpprogrammen -lärverktygen som skrivs ut.  

 


RSS 2.0