Bra skolor ser elever som behöver stöd

 Varierande förmåga att hantera elever

 
En bra skola klarar att hantera den variation av barn som normalt finns på varje skola och ger eleverna goda förutsättningar både socialt och vad gäller lärande. Sådana skolor ser elever i behov av särskilt stöd som betydelsefulla elever. Så beskriver professor Bengt Persson, Högskolan i Borås och professor Claes Nilholm, Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping de skolor som de uppfattar som bra skolor ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Det som på en skola uppfattas som ett stort problem är på en annan skola inget problem. Bengt understryker med att säga: ”Det vet vi, det har forskningen visat att det är på det sättet”. På motsvarande sätt vet vi att det kan det vara så att en elev som får problem i en klass behöver inte få det i en annan klass.

 
Elever blir problembärare
 
Elever blir problembärare i skolan, enligt Claes. Han säger att forskningen visat att det ofta rutinmässigt blir vad han kallar för ”en individualisering av problem”. Det innebär att när problem uppstår så tillskrivs elever problemen och elever blir därmed ”problembärare”. Enligt Claes krävs det ett problematiserande av hela skolmiljön vilket  fördes fram redan i Lgr 69. Där stod att när en elev får svårigheter i undervisningen ska i första hand en omprövning göras av skolans arbetssätt. Men det har oftast inte skett enligt forskningen.

- Idag sker också en ännu starkare individualisering av svårigheter genom att fler barn blir diagnosticerade. Diagnosticeringen kan ha fördelar men kan också vara farligt om individens funktionssätt fokuseras utan att hänsyn tas till miljön. Individen kan bli betraktad som onormal och som problembärare. Samtidigt är det miljön, sättet att undervisa, sätt att organisera grupper som skolan kan påverka.

 

Claes beskriver det som en paradox, skolledarparadoxen, där skolledare upplever att de inte kan påverka elever så mycket och att ”man tror kanske att elevernas svårigheter beror på dom själva och inte har så mycket med lärmiljön att göra. Men det är ju den som rektorer kan påverka och även lärare!”. 

 

Se hela intervjun och läs hela artikeln

 


RSS 2.0