Hur kan en kommun välja att lägga ner en väl fungerande verksamhet för barn med språkstörning?

2009-06-08
Vi har nu fått ytterligare resurser till tal&språk. En 65% tjänst för en person som kommer både finnas i klassen och arbeta med barnen i tal&språkhuset och därmed fungera som brygga över från klassen till tal&språk. Det känns skönt att vårt arbete med att driva detta äntligen gav utdelning. Nu inväntar vi bara besked om hur kommunen kommer att hantera nya sökande till tal&språk.

2009-06-01
Stocksundsmodellen som är en framgångsrik modell för hur engagerad personal arbetar med barn som har språkstörning eller talförsening. Denna modell har urholkats. Om denna modell hade funnits i närlingslivet så hade man vidareutvecklat modellen och marknadsfört den för att fylla ev tomma platser. Man hade definitivt förfinat och förädlat en bra fungerande verksamhet och spridit den över Sverige.

Men kommunen tänker tydligen tvärt om. En bra fungerande verksamhten skall strypas och anslag minskas. Var finns valfriheten för oss föräldrar som har barn med funktionshinder i detta fall språkstörning? Tänk om man som förälder fick en påse pengar för varje barn och själv sätta in den på den skola som man upplever som kompetent att klara av ens barn speciella behov som har med bra fungerande verksamhet och som har kvailtét.

Om vi föräldrar själva kunde omfördela de pengar flera av oss föräldrar sparar in på hos kommunen då vi avstått från transport och kör själva. Tänkt om vi kunde öronmärka dessa pengar till att tillfalla våra barn i Tal&Språk iställert för att som nu omfördelas av kommunnen och tillfalla andra barn. Då skulle vi kunna närma oss ordet valfrihet.

2009-05-30 - ny info

Vi har nu fått besked om att Förvaltningen i Danderyds Kommun har tillför Tal- och Språk följande resurs inför höstterminen:
1,5 tjänst talpedagog och specialpedagog motsvarar ca 350 tkr per termin. (0,5 tids logoped och 1 heltid specialpedagog)  Det blev alltså inget större anslag utan komunen står fast vid minskat anslag. Då blir det ytterligare en neddragning även detta år per barn som har behov av stöd i Stocksundsskolan.
Läsåret 07/08 var kostnad per elev        311 000 
året 08/09 minskades det till                   152 000 
låsåret 09/10 minskas det till bara         116 000 per barn/år.  En minskning med 36 000 per barn/år.
(ca 350 000*2=700 000/6 barn= 116 000)

En rejäl neddragning av verksamheten vid tal&språk, vilket leder till att Stocksundsmodellen urholkas.
En nerdragning som sker varje år tills att det inte blir något kvar? Är detta en strategisk och medveten neddragning gentemot Stocksundsskolan tal & språkverksamhet för att verksamheten tal&språk i slutänden skall upphöra i Danderyds Kommun kan man undra?
 
Vi var flera föräldrar som avstod från Samtranstranspoterna inom kommunen för våra barn och jag var mycket tydlig på att att pengarna skulle tillfalla tal&språkverksamheten. Men enligt besked från kommunen har pengar från inbesparade transporter omfördelats till andra barn som behöver mycket stöd.
Jag har ställt frågorna om Vilka kriterier användes för den bedömningen? Vilken kartläggning har skett? Jag inte fått svar på frågorna. 

Det finns intresserade barn som vill börja i höst men barnens föräldrar har inte fått besked ännu.

2009-05-26

Vi väntar besked på hur verksamheten kommer att se ut i höst. Vi har fått garantier på att stöd för barn i tal&språkgruppen kommer finnas kvar så länge de inskrivna barnen går i Stocksundsskolan. Vi har inte fått klarhet i vilka resurser som kommer att finnas för våra barn. Vi vet just nu att det är en heltids specialpedagog och en 50% tjänst för talpedagog men utifrån vad vi kan bedöma är behovet är större än så , vilket vi framfört och hoppas att kommunen lyssnar på.


Stocksundskolans modell är unik för barn med talstörning/ språkstörning och fungerar utmärkt så låt oss få se en utveckling av denna verksamhet. Danderyds Kommun borde vara stolta för Stocksundsmodellen som är ett föredöme för hur barn med språkstörning får hjälp och bör visas upp och marknadsföras till andra kommuner och även till föräldrar i Danderyds Kommun. Tyvärr med en minskning av resurser så slås denna modell sönder.

Intressant artikel i tidningen Mitt i

Blev idag uppringd av Eva Solberg, ordförande för Moderaterna i Enskede-Årsta och riksdagsman. Hon berättade om artikeln hon skrivit om språkstörning som i veckan har publicerats i ett flertal lokaltidningar, Mitt i. Dock ej i Täby Danderyd.


Artikel handlar om att barnen med Språkstörning, att deras behov inte tillgodoses och inte tas på allvar utan bara är en fråga om pengar idag och behandlas enbart som ett budgetproblem. Du finner även artikeln på http://www.mitti.se/sv/Lokaltidningen/Kungsholmen/ sidan 2.


2009-05-13
Tyvärr är det med stor sorg i hjärtat jag berättar följande...Det har minst sagt varit kaotiskt förra veckan och denna då vi möttes av personal på Stocksundsskolan som berättade att Danderyds kommun planerar att lägga ner verksamheten vid tal&språk i Stocksundsskolan. Vi har bara fått muntlig information. Kommunen kommer att minska verksamheten för att sedan lägga ner den. Jag var tillsammans med andra föräldrar och träffade politiker förra veckan och idag har vi haft möte med rektor, tal&språk och förvaltningschefen och controllern i Danderyds Kommun. Ytterligare ett möte behövs då förvaltningschefen och controllern var dåligt förberedda för mötet och vi inte fick svar på våra frågor. Båda damerna så mycket trötta ut efter mötet då de inte väntat sig en så stark föräldragrupp som var insatta och ställde bra frågor.

Frågor som ställdes var bl a :

  • Vad kostar en placering på Stocksundsskolans tal&språk per barn?
  • Vad tycker ni är en bra verksamhet för ett barn med språkstörning?
  • Hur har kommunen givit information om Tal&språks verksamhet till andra kommuner?
  • Hur har kommunen informerat föräldrar och andra i Danderyds kommun om Tal&språks verksamhet?
  • Har kvalitetsgranskning skett av verksamheter som fått bidrag från Danderyds kommun?
  • Har kommunen gjort en kvalitetsgranskning av Tal&Språksverksamheten innan beslutet fattades att minska resurser och lägga ner verksamheten?
  • Vilken tidplan gäller för nerdragning av resurser?
  • Vilken tidplan gäller för nedläggning?

Nytt möte blir inom en vecka och då hoppas vi att vi får svar på frågor gällande ekonomi.

Vi kommer dessutom ha ett möte med rektorn för att få reda på hur verksamheten kommer att se ut i höst och vad det kommer att innebära för våra barn då personalstyrkan kommer minskas avsevärt inom tal&språk. Rektorn stödjer tal&språk verksamheten till fullo och vill kunna leverera en bra verksamhet till oss föräldrar så det känns bra. Hon var suverän idag!


Vi kommer i föräldragruppen givetvis kämpa för att få behålla verksamheten. Till hösten har Stocksundsskolan inga sökande barn till tal&språk enligt kommunen som sedan hösten 08 tar emot ansökningarna, tidigare skötte rektorn dessa på Stocksundsskolan. Lite lustig är det att det inte är några barn som söker...Är det månne en hund begraven?

Tänker på logopedutredning som kom i januari 2009 ang språkförskolor.


Studie - Landstinget - Logopedinsatser

Översyn av logopedinsatser i språkförskolor i Stockholms Läns Landsting gjord av Hälso- och Sjukvårdsnämndensförvaltning.

http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2009/16%20februari/17HSN0807-0926Logoped.pdf  Har ser man behovet av att placera 370 barn men det finns bara 89 platser. Behovet anses öka av antalet platser med ca 13 % fram till år 2015 beroende på större antal barn i grupen 3-5 år.  

Var tar alla dessa barn vägen när det är dags för skolstart?
Och framför allt var skall de barnen ta vägen när kommuner som Danderyds Kommun planerar att lägga ner tal&språkverksamheten i kommunen? Valfrihet för oss föräldrar låter ju bra men...! Jag är inte intresserad av en outbildad assistent till mitt barn. Inte heller av en "förvaring" i en skrap-ihop-klass (En klass med fler olika barn med olika funktionsnedsättningar.)

Stocksundskolan Tal & Språk är ett föredöme för hur kommuner kan arbeta med integrerad verksamhet. Barnen går i vanlig klass och får börja tidigare i skolan för att ta del av lektionerna i Tal & Språkhuset. De missar inte den vanliga klassrumsundervisningen utan får ta del av hela klassrumsundervisningen i klassrummet, precis som sina klasskamrater. De får hjälp och stöd av en personal som är oerhört engagerade i barnen och lägger stor vikt på att lyfta deras självkänsla. De har spjutspets kompetens om språkstörning och en fingertoppskänsla för hur de skall bemöta och arbeta med våra barn.


Vi har vår yngsta son i Stocksundskolan och han får gå till tal&språkhuset innan skoldagen börjar och träffa talpedagog 2 -3 ggr/veckan och logoped 1 ggn/veckan. Det fungerar utmärkt, även en specialpedagog finns som en sammanhållande länk mellan tal&språk och är med i klassen. Personalen på tal& språk, de vet vad de handlar om och dessa pedagoger och logopeden kan verkligen sitt område. Klassföreståndaren arbetar med bilder och med TAKK (tecken som stöd) vilket underlättar och förstärker kommunikationen. All personal som arbetar vid Tal&språk och klassläraren är otroligt engagerade i våra barn! Denna underbara modell är unik och finns inte i andra kommuner.

En logoped, talpedagog och två speciallärare arbetar med barnen på Tal & Språk men specialläraren finns även med i klassrummet under dagen för stöd och hjälp. I förskoleklass B går fyra pojkar födda 01- som har språkstörning. De går med barn födda -02. Vi är otroligt nöjda med verksamheten och det engagemang vi ser hos personalen i Tal & Språk! Idag är det totalt 9 barn i Tal&språks verksamhet. Det finns totalt 10 platser i Tal&Språk för barn i förskoleklass upp till årskurs 3.


Andra kommuner har haft Danderyds kommuns, Stocksundsskolan - Stocksundsmodellen som ett föredöme och andra kommuner funderar på att införa samma typ av verksamhet. För mig är det helt ofattbart att Danderyds kommun fattar beslut om att lägga ner en bra fungerande verksamhet med engagerade specialpedagoger, logopeder och talpedagog som har en mycket bra verksamhet utan att  granska, kvalitetsbedöma och utvärdera Stocksundsmodellen innan beslut om minskat anslag till tal/språkverksamheten togs. Kartläggning av barnens specifika och individuella behov har heller inte gjort av kommunen. Beslut togs alltså utan att kvalitetskontroll och utan att utredning av barnens behov har gjorts.

Hur tänker man?
Var skall våra barn ta vägen i höst?
Hur skall de klara av skolgången?
Har kommunen verkligen råd att förlora kunskapen och kompetensen som finns i tal&språkhuset?
Vad blir konsekvenserna för våra barn när resurserna försvinner?
Vem tänker på barnens bästa?
Vad kostar det inte att bygga upp en verksamhet igen?


Lite fakta

Språkstörning är en funktionsnedsättning som tyvärr är alldeles för okänd trots att den är relativt vanlig. Flera studier visar att 6-8% av alla barn i förskoleåldern har en språkstörning av varierad grad. En språkstörning ställer krav på ett mer omfattande och ofta individuellt riktat stöd. Tidig upptäckt av barnen svårigheter och där med möjligheter till tidigt stöd och åtgärder är avgörande för barnet. Språkstörning innebär oftast ett livslångt funktionshinder. Genom tidiga insatser och med rätt bemötande kan barnet utvecklas och problematiken begränsas.

Urdrag ur: Afasiförbundet/Talknutens yttranden till Utbildningsdepartementet. (4 st skrivelser)


Nerläggning och nystart - Hällsboskolan

Att lägga ner en fungerande verksamhet i Stocksund det rimmar illa med tanke på att återinförandet av specialskolor Hällsboskolan - Sigtuna som lades ner - startas upp igen. Utredningen om statliga specialskolor har lämnat sitt delbetänkande till skolminister Jan Björklund. Hällsboskolan, för elever med grav språkstörning samt Ekeskolan för elever med grav synskada och ytterligare funktionshinder, blir återigen specialskolor. Utredningen i sin helhet finns på www.regeringen.se/sb/d/8439/a/82228

Återkommer så fort jag vet något mer.


RSS 2.0